﹊benski Revicon

Posljednih dvadeset godina obilje緀no je velikim promjenama na podru鑚u revizorske struke. Trgova鑛a su dru箃va restrukturirala poslovanje i krenula prema globalnom pro筰rivanju aktivnosti. Tehnolo筴e su promjene pove鎍le brzinu preno筫nja podataka kako unutar tako i izme饀 pojedinih poduze鎍. Sve te promjene uvjetovale su ve鎢 potra緉ju za uslugama revizije.

Ako manageri, ulaga鑙, vjerovnici i zakonodavna tijela 緀le donijeti ispravne odluke o rasporedu resursa, neophodne su im pouzdane informacije. Pri tome revizija igra va緉u ulogu pru綼ju鎖 objektivne i neovisne izvje箃aje o pouzdanosti informacije.

Zahtijevaju se usluge kao 箃o su ispitivanje, prognoza i projekcija, izvje规ivanje o internoj kontroli i usugla筧vanje sa zakonskim i ugovornim uvjetima. Zahtjevi za takvim uslugama postavljaju se pred revizore upravo zbog njihove sposobnosti da neovisno i objektivno izvje规uju o razli鑙tim vrstama aktivnosti i doga餫ja.

Revizija i provjera informacija uglavnom se bavi pouzdano规u financijskih informacija pri 鑕mu se, polaze鎖 od neovisnosti i profesionalnosti revizora, pove鎍va njihova vjerodostojnost.