Revizija

Revizije se općenito svrstavaju u tri vrste:

Revizija financijskih izvještaja - svrha je utvrditi jesu li sveukupni financijski izvještaji objavljeni u skladu s određenim kriterijima. Ova vrsta revizije obično se primjenjuje na temeljne financijske izvještaje ( bilanca,račun dobiti i gubitka, novčani tok, promjene na glavnici, bilješke uz fin.i.),a kao kriterij općenito se u obzir uzimaju općeprihvaćena računovodstvena načela.  

Revizija podudarnosti - svrha je utvrditi razinu usklađenosti s određenim pravilima,politikama , zakonima, ugovorima ili državnim propisima. Primjerice , poduzeće može angažirati revizora kako bi utvrdili poštuju li pojedine organizacijske jedinice unutar poduzeća interna pravila i politike poduzeća

Revizija poslovanja - predstavlja uvid u cjelokupno poslovanje ili dio poslovanja poduzeća s aspekta učinkovitosti korištenja resursa.Kod ove vrste revizije svrha je procijeniti poslovanje , utvrditi područja koja se trebaju poboljšati, te dati određene preporuke.

Cilj financijskih izvještaja je davanje informacija o financijskom stanju , rezultatima i promjenama financijskog stanja subjekta koje će biti korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka.
Informacije trebaju biti: lako razumljive korisnicima, važne za potrebe donošenja odluka od strane korisnika, pouzdane, vjerodostojne i objektivne.