IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2010. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA

ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Vladimira Nazora 53, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge.
Društvo je osnovano 1999. godine.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790.
Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske komore.
Temeljni kapital društva je 20.000 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Predmet poslovanja:

  • Revizijski poslovi,
  • Usluge s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijskih analiza i kontrole,

Struktura vlasništva: domaće fizičke osobe

2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Uprava društva ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik ima jednog člana.
Radovan Lucić, ovlašteni revizor.
– direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

3. SUSTAV KONTROLE KVALITETE

Društvo primjenjuje sustav kontrole kvalitete primjenjujući Međunarodne revizijske standarde na način koji je primjenjiv za mala društva. Provedba mjera koje čine sustav upravljanja kvalitetom je obveza i odgovornost Uprave i ostalog osoblja. Obveza navedenih je u svom djelokrugu rada i području svoje odgovornosti provoditi radnje i postupke kojima se osigurava upravljanje kvalitetom.

Cilj sustava kontrole kvalitete ima za cilj osigurati da Društvo i njegovo osoblje u obavljanju revizijskih i drugih ugovornih angažmana postupaju sukladno pravilima revizijske struke, osigurati puni integritet, neovisnost i objektivnost angažiranog osoblja, osigurati vjerodostojnost i pouzdanost revizijskih izvješća te da ista odgovaraju utvrđenom stanju.
Pregled i kontrola kvalitete obavljanja revizije obavlja se na različitim nivoima, počevši od kontinuiranog, neposrednog pregleda revizijske dokumentacije od strane članova revizorskog tima i samog voditelja revizorskog tima. Svakodnevna komunikacija i konzultacija članova revizorskog tima i voditelja revizorskog tima međusobno te komunikacija i konzultacija istih sa odgovornim partnerom za obavljanje revizije, preduvjet su kvalitetno pružene profesionalne usluge obavljanja revizije.

Po neposrednom završetku obavljanja revizije od strane revizorskog tima, odgovorna osoba za obavljanje revizije, koja je ujedno i potpisnik Izvješća ovlaštenog revizora, obavlja kontrolu kvalitete obavljanja revizije pregledom radne revizijske dokumentacije, revizijskih procedura od strane članova revizorskog tima, ulogu i odgovornost svakog od njih, te način i kvalitetu dokumentiranosti obavljenih revizijskih postupaka i utvrđivanja revizijskih prosudbi i zaključaka.

Sukladno zahtjevima Kodeksa profesionalne etike revizora i odredbi Zakona o reviziji, Društvo se pridržava zahtjeva u vezi čuvanja i povjerljivosti revizijske dokumentacije obavljanja revizije najmanje deset godina, počevši od poslovne godine na koju se revizija odnosi. Dokumentacija je vlasništvo Društva i čuva se u papirnatom i/ili elektroničkom obliku u tekućem dosjeu klijenta. Izdani revizijski izvještaji čuvaju se u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku. Društvo od osoblja zahtjeva čuvanje tajnosti svih podataka sadržanih u dokumentaciji angažmana. Osoblje ne može nikome izvan društva davati podatke, dokumente ili njihove kopije bez suglasnosti rukovoditelja revizije. U čuvanju dokumentacije društvo postupa sukladno zahtjevima članka 15. Zakona o reviziji.

Svrha programa kontrole kvalitete je dati objektivnu procjenu značajnih odluka donesenih od strane angažiranog tima i zaključaka dobivenih prilikom formiranja izvještavanja. Kontrola kvalitete obavezna je za revizije klijenata koji kotiraju na burzi, revizije klijenata u sektoru financijskih usluga ili gdje postoje značajan javni interes.

Za planiranje i provođenje monitoringa odgovorna je Uprava. Monitoring provodi iskusna osoba koje nije bila uključena u angažman koji je predmet pregleda. Monitoring je obuhvaćen u svakoj godini barem po tri revizorska angažmana odgovornih osoba. Za monitoring revizije financijskih institucija planiramo potpisati ugovor sa eksternim revizorskim društvom.

Monitoring se sastoji od razumjevanja sustava kontrole kvalitete, pregleda dokumentacije i razgovora radi utvrđivanja da li sustav funkcionira. U slučaju nedostataka daju se preporuke poboljšanja sustava.

4. VANJSKI PREGLED KVALITETE REVIZIJE

Kontrolu kvalitete nad odjelom revizije, sukladno Zakonu o reviziji, provodi Hrvatska revizorska komora. Hrvatska revizorska komora izvršila je nadzor rada Društva 18. listopada 2010. godine i o činjenicama utvrđenim u neposrednom nadzoru izdala je Zapisnik.

5. POPIS DRUŠTAVA OD JAVNOG INTERESA REVIDIRANIH TIJEKOM 2010. GODINE

Revidirana društva od javnog interesa su:

  • Jadranska banka d.d., Šibenik
  • Jelsa d.d., Jelsa
  • Olympia Vodice d.d., Vodice
  • Hoteli Vodice d.d., Vodice
  • Hoteli Jadran d.d., Ploče
  • Hoteli Živogošće d.d., Živogošće

6. IZJAVA O NEOVISNOSTI

Društvo sukladno Kodeksu profesionalne etike revizora, Međunarodnim revizijskim standardima i odredbama Zakona o reviziji posvećuje pažnju na standarde neovisnosti u cilju izbjegavanja sukoba interesa koji bi mogao utjecati objektivnost i nepristranost u pružanju profesionalnih usluga našim klijentima.

Svi zaposlenici obvezni su jednom godišnje potvrditi neovisnost od bilo kojeg financijskog interesa kod klijenata kod kojih se obavlja revizija.

Društvo vrši rotacije ovlaštenih revizora u skladu s vlastitim specifičnim mogućnostima.

7. POLITIKA REVIZORSKOG DRUŠTVA O STALNOM USAVRŠAVANJU

Društvo zapošljava 4 djelatnika, 2 ovlaštena revizora, 1 revizora i 1 revizora-pripravnika.

Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenika podrazumijeva pohađanje savjetovanja organiziranih od strane Hrvatske revizorske komore, seminarima tvrtki u Hrvatskoj specijaliziranim za računovodstvo, pravo i poreze, praćenje stručne literature s područja računovodstva i poreza te praćenje propisa od strane državnih tijela i stručnih mišljenja istih.

Društvo namjerava u 2011. godini zaposliti 1 djelatnika.

8. FINANCIJSKE INFORMACIJE

Na 31.12.2010. godine Društvo iskazuje slijedeću strukturu prihoda:

u milijunima kuna
Prihodi od zakonskih revizija2,105
Ostali prihodi950
UKUPNO3,055

9. PRIMANJA OVLAŠTENIH REVIZORA

Osnovica za primanja ovlaštenih revizora koji potpisuju revizorska izvješća o obavljenim revizijama društava od javnog interesa regulirana je pojedinačnim ugovorima o radu.
Ugovorena osnovica predmet je dogovora između poslodavca i ovlaštenog revizora.

Radovan Lucić, direktor

Šibenski Revicon d.o.o., Šibenik

Skip to content