REVIZIJA

Šibenski Revicon klijentima pruža širok spektar revizijskih usluga koje za cilj imaju izraziti neovisno mišljenje o iskazima u financijskim izvještajima odnosno jesu li ti iskazi istiniti te jesu li pripremljeni u skladu sa standardima financijskog izvještavanja. Neovisna eksterna revizija značajno povećava povjerenje investitora, banaka, poslovnih partnera, zaposlenika i drugih zainteresiranih strana u kvalitetu financijskih izvještaja. Da bi se vanjski korisnici mogli pouzdati u financijske izvještaje pri donošenju odluka trebaju imati povjerenje u revizorovu neovisnost, profesionalnost, kompetenciju i integritet. Revizor se prilikom obavljanja revizije vodi točno definiranim pravilima te međunarodnim i nacionalnim standardima struke.

Zakonska revizija

Obvezu revizije pojedinačnih (odvojenih) i konsolidiranih financijskih izvješća imaju:

  • veliki poduzetnici
  • srednji poduzetnici
  • subjekti od javnog interesa
  • matična društva velikih i srednjih grupa
  • poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
  • društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva koji ispunjavaju 2 od 3 kriterija: aktiva iznad 15 milijuna kn, prihodi iznad  30 milijuna kn i prosječno najmanje 25 zaposlenih
  • poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, pripajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji odnosno novoosnovana društva.

Dobrovoljna revizija

Mnoga ovisna društva koja čine dio grupe nemaju obvezu zakonske revizije ali zbog pravila grupnog izvještavanja moraju provesti reviziju financijskih izvještaja. Često i vlasnici društva u svrhu veće kontrole poslovanja ugovaraju dobrovoljnu reviziju iako društvo ne podliježe toj obvezi silom zakona. Dobrovoljna revizija može se provesti i s nekim drugim razlogom npr. kada banke uvjetuju dobivanje kredita ili zbog prodaje odnosno kupnje društva.

Revizija statusnih promjena

Predmetom revizije su poduzeća ili poduzetnici povezani sa statusnim promjenama (podjele, pripajanja, preoblikovanja, akvizicije ili povećanja kapitala)

Revizija projekata financiranih iz EU fondova

Revizijom projekta financiranih iz EU fondova provjerava se namjensko trošenje sredstava i pravilnost izdataka koji su prijavljeni nadležnom tijelu.

S obzirom na kompleksnost i vrijednost projekta te operativni program iz kojeg se financira projekt ovisi da li postoji obveza za provedbom revizije.

Tijekom postupka revizije prikupljaju se revizijski dokazi da su troškovi koji su navedeni u projektu stvarno i nastali. Sredstva poreznih obveznika Europske unije moraju biti utrošena pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Nakon provedenog postupka revizije revizor izdaje izvješće koje sadrži osnovne podatke o provedenoj reviziji, nalaze i zaključke revizije te preporuke.

Revizijski uvid u financijske izvještaje neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije koje su u prethodnoj godini ostvarile prihode od 3 do 10 milijuna kuna obveznici su uvida u financijske izvještaje. Uvid u financijske izvještaje jednostavniji je postupak u odnosu na reviziju financijskih izvještaja te rezultira revizorovim zaključkom u kojem se navodi je li revizor uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Neprofitne organizacije koje su u prethodnoj godini ostvarile prihode veće od 10 milijuna kuna obveznici su revizije financijskih izvještaja.

Forenzična revizija

Temeljni cilj forenzične revizije jest olakšati donošenje strategija za prevenciju prijevara, njihovo točno i pravovremeno otkrivanje i, ako je moguće, uspješnu istragu značajnih slučajeva prijevare poput zlouporabe imovine organizacije te prijevarno financijsko izvještavanje koje uključuje namjerna pogrešna prikazivanja s ciljem dovođenja korisnika u zabludu.

Naš zadatak je pomoći klijentima u poboljšanju sprječavanja, otkrivanju i istraživanju prijevara.

Ostali pregledi i dogovoreni postupci

S obzirom na različite potrebe naših klijenata možemo dogovoriti posebne izvještaje u kojima  prilagođavamo opseg, dubinu te specifičnosti na koje je potrebno obratiti pažnju te prema tome izrađujemo izvještaje.

POSLUJTE S NAMA

KONTAKTIRAJTE NAS

Skip to content